Dewaele bundelt binnenkort zijn krachten met Turner, Van der Build, De Syndic, De Patrimonie en Build & Boost.

Klik hier voor meer info

Privacy & Cookie Policy

Deze policy is als volgt opgebouwd:

I. Inleiding

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

III. Welke categorieën van persoonsgegevens worden door de Dewaele Vastgoedgroep verwerkt ?

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

1. Wettelijke verplichtingen

2. Contractuele relaties tussen Dewaele Vastgoedgroep en u als klant

3. Gerechtvaardigde belangen van Dewaele Vastgoedgroep

4. Specifiek gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep : direct marketing doeleinde

5. Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

6. Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens bij sollicitatieprocedure

7. Categorieën en verwerkingdoelen opgelijst

V. Met wie deelt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

1. Persoonsgegevens binnen Dewaele Vastgoedgroep

2. Persoonsgegevens buiten Dewaele Vastgoedgroep

3. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

1. Recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

2. Specifieke rechten van de sollicitant

3. Recht van bezwaar tegen direct marketing

4. Recht om een klacht in te dienen

IX. Cookies

I Inleiding

1. Dewaele Vastgoedgroep en haar verbonden vennootschappen, die hier kunnen worden teruggevonden (hierna genoemd, ‘Dewaele Vastgoedgroep’, ‘wij/we’, ‘ons’, ‘onze’), vinden gegevensbescherming uiterst belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen, en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen.

2. Wij streven ernaar om aan de hand van deze policy duidelijk te zijn in hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren die betrekking hebben op onze klanten en andere personen die met ons in contact staan (bv. door het bezoeken en gebruiken van één van onze websites (www.dewaele.com, www.turner.immo, www.desyndic.be en www.vanderbuild.be) en/of onze apps, door vragen te stellen via e-mail of telefoon, door gebruik te maken van ons soldandset.be-Platform) (hierna ‘u’ of de ‘Gebruiker’). Deze policy is van toepassing op alle apparaten, platforms of andere online toepassingen van Dewaele Vastgoedgroep die een verwijzing of  koppeling naar deze policy bevatten, en ongeacht of u gebruikt maakt van een computer, mobiele telefoon, tablet of ander smart apparaat om gebruik te maken van onze dienstverlening.

3. Onder persoonsgegevens (hierna: ‘Persoonsgegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die toelaat om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld een naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook een IP-adres. 

4. Onder sollicitanten (hierna: ‘u’ of ‘Sollicitanten’) wordt elke persoon verstaan die via een  sollicitatieformulier op de jobsite van Dewaele Vastgoedgroep of via e-mail een verzoek naar Dewaele Vastgoedgroep heeft gestuurd om te solliciteren voor een functie binnen Dewaele Vastgoedgroep.

5. Dewaele Vastgoedgroep hecht veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Dewaele Vastgoedgroep behandelt en beschermt uw Persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw Persoonsgegevens leeft Dewaele Vastgoedgroep steeds de geldende wettelijke bepalingen na voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

6. Dewaele Vastgoedgroep nodigt u uit om deze policy zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Dewaele Vastgoedgroep op dit gebied kent en begrijpt. Om tegemoet te komen aan feedback, of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, wordt deze policy regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de policy is beschikbaar op onze website. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website. 

II Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

7. De immobiliën groep Dewaele Vastgoedgroep NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

8. Dewaele Vastgoedgroep is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dewaele Vastgoedgroep bepaalt de middelen en de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens worden verwerkt. 

9. U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming  door hem aan te schrijven op het volgend adres : dhr Michael Anckaert, Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem, of door een e-mail te sturen naar : privacy@dewaele.com . 

III Welke categorieën van persoonsgegevens worden door Dewaele Vastgoedgroep verwerkt? 

10. Dewaele Vastgoedgroep kan persoonsgegevens verwerken die:

(i) u ons rechtstreeks verstrekt;

(ii) derden aan ons verstrekken; of

(iii) wij verkrijgen op basis van uw gebruik van onze diensten.

Wij verwerken enkel die persoonsgegevens die nodig of nuttig zijn voor de werking van Dewaele Vastgoedgroep.

Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze policy eerst een overzicht van de categorieën van Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere Persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Dewaele Vastgoedgroep deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Dewaele Vastgoedgroep de Persoonsgegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/

1a/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

 

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

 

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u zich registreert om de diensten van Dewaele Vastgoedgroep (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

2/

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever  (verkoper of verhuurder)

 

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstromingsgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde.

 

soldandset.be: richtprijs, termijn, adresgegevens van het pand (dit door enkel de gemeente mee te delen of een volledig adres).

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Dewaele Vastgoedgroep opgevraagd bij de overheid of technische experten.

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Contactgegevens (naam en adresgegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding (scholing, cursussen, etc.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, etc.), gezinssituatie.         

Deze gegevens worden door u verstrekt en worden rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de jobsite van Dewaele Vastgoedgroep met URL www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs verzameld.  

 

Dewaele Vastgoedgroep verzamelt deze gegevens ook door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

4/ Gegevens van kandidaat - huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Rijksregisternummer.

Deze gegevens worden door u verstrekt.  

 

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Dewaele Vastgoedgroep wanneer Dewaele Vastgoedgroep de functie van syndicus uitoefent

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd.

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

De informatie in verband met uw contacten met Dewaele Vastgoedgroep, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Dewaele Vastgoedgroep, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Dewaele Vastgoedgroep (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.).

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

De informatie in verband met uw interacties op het soldandset.be Platform aangaande Dewaele Vastgoedgroep, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van uw interacties op het soldandset.be Platform.

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Dewaele Vastgoedgroep zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze policy en haar wettelijke verplichtingen.

11/ Cookies en sociale media pixels

Gegevens over uw klik-en kijkgedrag, uw devices, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies en/of pixels. Meer hierover in artikel IX.

12/ Verrijkte gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant                                                                                         

Via specifieke tools kan Dewaele Vastgoedgroep gegevens over het gedrag en voorkeuren van klanten tracken, gericht inzamelen, verrijken en aanwenden.                                                                                                                                             

Dewaele Vastgoedgroep kan via bepaalde tools persoongegevens van gebruikers op een welbepaalde website combineren met persoonsgegevens op een andere website (of via sociale media). Hierdoor begrijpt Dewaele Vastgoedgroep uw voorkeur beter en zijn we bijvoorbeeld in staat om u gepersonaliseerde advertenties te sturen, indien u hiermee heeft ingestemd.

11. Dewaele Vastgoedgroep verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. 

IV Voor welke doeleinden verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

12. Dewaele Vastgoedgroep verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Dewaele Vastgoedgroep zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. De Persoonsgegevens die Dewaele Vastgoedgroep verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Dewaele Vastgoedgroep.

In het algemeen verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Dewaele Vastgoedgroep (13.1).

 • Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren (13.2).

 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen Dewaele Vastgoedgroep naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden (13.3).

 • In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken (13.4).

13.1. Wettelijke verplichtingen

Dewaele Vastgoedgroep dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw Persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat Dewaele Vastgoedgroep samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw Persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.  

 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

13.2. Contractuele relaties tussen Dewaele Vastgoedgroep en u als klant

Alvorens contracten te sluiten dient Dewaele Vastgoedgroep soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

 • Te reageren op uw verzoek.

 • De diensten via het soldandset.be Platform te vervullen.

 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.

 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.

 • De voorwaarden te bepalen en te waarborgen tegen welke voorwaarden het contract wordt afgesloten.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Dewaele Vastgoedgroep een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw Persoonsgegevens intern binnen Dewaele Vastgoedgroep worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.

 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten en de Gebruikers.

 • Het beheer van uw vastgoed.

 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

Dewaele Vastgoedgroep kan uw Persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

13.3. Gerechtvaardigde belangen van Dewaele Vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep verwerkt uw Persoonsgegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Dewaele Vastgoedgroep ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Verder kan Dewaele Vastgoedgroep bepaalde persoonsgegevens die zij verkrijgt via één kanaal, combineren met persoonsgegevens die zij verkrijgt via een ander kanaal, indien deze verwerking noodzakelijk is voor één van onderstaande beoogde doeleinden.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van Dewaele Vastgoedgroep, met inbegrip van de diensten die via het soldandset.be Platform worden aangeboden.

 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de gegevens.

 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de in artikel VI vermelde retentieperiode.

 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.

 • Toezicht op de activiteiten van Dewaele Vastgoedgroep, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Dewaele Vastgoedgroep, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.

  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Dewaele Vastgoedgroep, op basis van enquêtes bij klanten van Dewaele Vastgoedgroep, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, Facebook) gekoppeld aan Dewaele Vastgoedgroep.

 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website en het soldandset.be Platform te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel IX: Cookies.

 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Dewaele Vastgoedgroep of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

13.4. Specifiek gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep: direct marketing doeleinde

Dewaele Vastgoedgroep voert een klanten- en Gebruikerssegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Dewaele Vastgoedgroep onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).

 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website of het soldandset.be Platform, berichten via onze website of het soldandset.be Platform), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.

 • De advertenties op de webpagina’s en het soldandset.be Platform aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, het soldandset.be Platform, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Dewaele Vastgoedgroep aanwezig was).

 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.

 • U gepersonaliseerde advertenties of commerciële informatie versturen (bv. d.m.v. via tools inzake marketing automation).

Dewaele Vastgoedgroep analyseert ook de resultaten van haar marketing- en campagneactiviteiten om de effectiviteit van deze activiteiten te meten en om u relevante oplossingen aan te bieden.

13.5. Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

Dewaele Vastgoedgroep kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt Dewaele Vastgoedgroep eerst uw specifieke toestemming. 

13.6. Uw Toestemming Voor Het Verwerken Van Persoonsgegevens Bij Sollicitatieprocedure

Door het invullen van en/of versturen van het sollicitatieformulier of e-mail gaat u ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt door Dewaele Vastgoedgroep om het sollicitatieproces te doorlopen. Uw persoonsgegevens worden gedurende een redelijke periode opgenomen in de database van Dewaele Vastgoedgroep, tenzij u ermee instemt dat uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

13.7. Categorieën en verwerkingsdoelen opgelijst

Hier volgt een niet-exhaustief doch gedetailleerd overzicht van de verschillende verwerkingen en de respectievelijke doeleinden.

Categorie

Verwerkingsdoel

1/

1a/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper of huurder, beleggers

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

Met het oog op het afsluiten en de uitvoering van de overeenkomst, het leveren van de diensten van het soldandset.be Platform, het nagaan van uw identiteit en/of het onderhouden van het klantenbestand.

De Persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt zonder dat deze opsomming limitatief is:

1. Het versturen van de nieuwsbrief of andere promotionele communicatie. 

2. Het versturen via e-mail van de  gedownloade documenten op de website of het soldandset.be Platform.

3. Het versturen van een bevestigingsmail voor de goede ontvangst van een bepaalde aanvraag (zoals een info-aanvraag van een pand, project, bezoekaanvraag verhuur…)

4. Het versturen van een e-mail met bijlage waarbij de volledige rondleiding van een pand mogelijk wordt gemaakt

5. Het versturen van hou-mij-op-de-hoogte e-mails

6. Versturen van gepersonaliseerde emails

7. Tell a friend doeleinden

Daarnaast kunnen naam en adresgegevens gebruikt worden om u per post informatie over Dewaele Vastgoedgroep haar aanbiedingen toe te sturen.

2/

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Noodzakelijk voor het aanwervingsbeleid van Dewaele Vastgoedgroep.

4/ Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.

Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

Noodzakelijk om de relatie tussen U en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

Noodzakelijk om de relatie tussen u en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Noodzakelijk om de relatie tussen u en Dewaele Vastgoedgroep te onderhouden en te optimaliseren.

11/ Cookies en sociale media pixels

Uitleg is te vinden in artikel IX


V Met wie deelt Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens ?

Voor bovengenoemde doeleinden kan Dewaele Vastgoedgroep uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

14.1. Persoonsgegevens binnen Dewaele Vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep behandelt uw Persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw Persoonsgegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Dewaele Vastgoedgroep kan uw Persoonsgegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan Dewaele Vastgoedgroep die Dewaele Vastgoedgroep bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

14.2. Persoonsgegevens buiten Dewaele Vastgoedgroep

In sommige gevallen is Dewaele Vastgoedgroep bij wet verplicht om uw Persoonsgegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.

 • Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek

Dewaele Vastgoedgroep draagt uw Persoonsgegevens tevens over aan dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerp en behoud van computerapparatuur en internetapplicaties (onder andere het soldandset.be Platform).

 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

 • Voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.

 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

Mits u hiermee instemt, maakt Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens ook over aan online en sociale netwerkproviders, die Dewaele Vastgoedgroep gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

Waar nodig zal Dewaele Vastgoedgroep de Persoonsgegevens van de Sollicitant doorgeven aan haar sociale partners (zoals het sociaal secretariaat SD Worx, en het platform van mPleo). Dit zal het geval zijn wanneer de Sollicitant een functie binnen Dewaele Vastgoedgroep wordt aangeboden.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Dewaele Vastgoedgroep ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Dewaele Vastgoedgroep zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de Persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Dewaele Vastgoedgroep en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

14.3. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Dewaele Vastgoedgroep bewaart uw Persoonsgegevens binnen de EER.

Wij geven uw Persoonsgegevens enkel door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

VI Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Dewaele Vastgoedgroep zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld.

Specifiek maakt Dewaele Vastgoedgroep een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode:

 • De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw Persoonsgegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden.

Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven.

Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend of als wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.

 • De archiveringsperiode voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Dewaele Vastgoedgroep, evenals de wettelijke noodzaak om uw Persoonsgegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

  • 10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving.

  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Dewaele Vastgoedgroep.

  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.

Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Categorie

Duur

1/

1a/ Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

1b/ Identiteitsgegevens van de kandidaat - koper / huurder of beleggers

1c/ Identiteitsgegevens van de Gebruiker die een pand aanbiedt op het soldandset.be Platform (verkoper)

1d/ Identiteitsgegevens van de bezoeker van het soldandset.be Platform en (mogelijke) bieder/koper

10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderen

2/

2a/ Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2b/ Gegevens over het onroerend goed van de Gebruiker die het pand aanbiedt (verkoper) op het soldandset.be Platform

10 jaar

3/ Gegevens van Sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure

Dewaele Vastgoedgroep bewaart de Persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure en gedurende een redelijke periode hierna. Na de wervings- en selectieprocedure worden de persoonsgegevens van niet-weerhouden sollicitanten bewaard en voor een periode van 5 jaar, indien en voor zover desbetreffende sollicitant hiermee heeft ingestemd.  

4/ Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.

10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.

5/ Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst.

10 jaar

6/ Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).

10 jaar

7/ Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

10 jaar

8/ Gegevens over de verrichtingen van Dewaele Vastgoedgroep met u.

10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.

9/ Gegevens over de verrichtingen door u op het soldandset.be Platform.

10 jaar

10/ Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.

11/ Cookies en sociale media pixels

Eén maand


VII Beveiliging van uw persoonsgegevens

Dewaele Vastgoedgroep hanteert strikte normen om de Persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Dewaele Vastgoedgroep neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw Persoonsgegevens onder de controle van Dewaele Vastgoedgroep gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Dewaele Vastgoedgroep onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Dewaele Vastgoedgroep u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

VIII Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

Recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Het recht op inzage van uw Persoonsgegevens bij Dewaele Vastgoedgroep.  Dit houdt in dat u Dewaele Vastgoedgroep kan vragen: of zij uw Persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.

 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

 • Een recht op wissing van uw Persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Dewaele Vastgoedgroep gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dewaele Vastgoedgroep kan echter, in het kader van deze policy, voorgaande Persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Dewaele Vastgoedgroep te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van Dewaele Vastgoedgroep. Vanwege haar gerechtvaardigde belangen kan Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van uw belangen met die van Dewaele Vastgoedgroep, tenzij u besluit om de relatie met Dewaele Vastgoedgroep te beëindigen.

 • Een recht op beperking van uw Persoonsgegevens: u mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer u meent dat uw gegevens niet correct zijn. Dit houdt in dat de verwerking wordt opgeschort totdat u meent dat de gegevens correct zijn.

 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Dewaele Vastgoedgroep  heeft verstrekt indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Dewaele Vastgoedgroep vragen uw Persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Dewaele Vastgoedgroep.

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.13.4 en IV.13.5. Dewaele Vastgoedgroep zal in dat geval het verwerken van uw Persoonsgegevens stopzetten, tenzij Dewaele Vastgoedgroep dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per mail te versturen naar privacy@dewaele.com. Om uw identiteit te kunnen nagaan vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen als bijlage.

Specifieke rechten van de Sollicitant*

 • Recht van toegang en inzage: De Sollicitant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn of haar Persoonsgegevens die door Dewaele Vastgoedgroep worden bewaard. Het recht op inzage van de Sollicitant heeft betrekking op een overzicht van de Persoonsgegevens die Dewaele Vastgoedgroep heeft verzameld door inzameling van de gegevens die door de Sollicitant zelf werden overgemaakt. Het recht op inzage geeft de Sollicitant geen inzage op enige interne nota’s gemaakt door de bevoegde personeelsleden of aangestelden binnen Dewaele Vastgoedgroep.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: De Sollicitant heeft steeds het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Sollicitant erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De Sollicitant mag vragen om de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens te beperken tot de noodzakelijke Persoonsgegevens om de sollicitant te identificeren en te kwalificeren voor een bepaalde functie.

*De rechten van de Sollicitant zijn niet beperkt tot ondergenoemde rechten. Alle rechten vermeld in VIII zijn ook van toepassing op de Sollicitant.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals onder IV.13.4 en IV.13.5 werd aangegeven vraagt Dewaele Vastgoedgroep uw toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Dewaele Vastgoedgroep. In dat geval zal Dewaele Vastgoedgroep uw Persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@dewaele.com.

 • Door op de link “pas uw profiel aan” te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Dewaele Vastgoedgroep is verzonden

De uitoefening van het recht van bezwaar kan evenwel Dewaele Vastgoedgroep niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze policy.

Recht om een klacht in te dienen

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons dit per e-mail melden privacy@dewaele.com. Wij komen zo snel als mogelijk tegemoet aan uw klacht.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op Dewaele Vastgoedgroep is de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’:

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

IX Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Dewaele  en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website of het soldandset.be Platform.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website en ons soldandset.be Platform gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om  uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere Gebruikers van onze website en ons soldandset.be Platform. Dit helpt ons om  u een betere Gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website en ons soldandset.be Platform te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites (met inbegrip van het soldandset.be Platform) die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op  uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Deze website en het soldandset.be Platform gebruiken uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Functie

Authenticatiecookies

‘Remember me’

Identificeren de Gebruiker als hij is ingelogd op de website of het soldandset.be Platform van Dewaele Vastgoedgroep. Deze cookies worden telkens één maand na de laatste login bijgehouden.

User input cookies

‘Lifestyle Identifier’

Het onthouden van handelingen van de Gebruiker op een website.

User interface customization-cookies

Worden gebruikt om voorkeuren van de Gebruiker te onthouden.


Niet-functionele cookies

Naam

Functie

Trackingcookies

Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

Social plug-in trackingcookies

Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram en Facebook verwijzen wij u graag naar de policies die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die policies, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt Google Adwords cookies om het surfgedrag van de bezoeker bij te houden. Aan de hand van deze gegevens wordt u dan in een groep ingedeeld zodat Dewaele Vastgoedgroep reclame op maat kan bieden.

 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt de Facebook en/of Instagram Pixel cookies bij het bezoek aan de site en het soldandset.be Platform. Dit stelt ons in staat om u te contacteren via Facebook en Instagram en de bezoeker in te delen in groepen. Op grond van deze pixel kan Dewaele Vastgoedgroep u terug contacteren op Facebook en/of Instagram. Indien u geen gebruik wil maken van deze functionaliteiten zal dit eveneens kunnen worden uitgeschakeld op eenvoudig verzoek.

 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt LinkedIn Insight Tag cookies bij het bezoek aan de site  en het soldandset.be Platform. Dit stelt ons in staat om uw surfgedrag bij te houden. Aan de hand van deze cookie kan Dewaele Vastgoedgroep reclame op maat bieden.

 • Dewaele Vastgoedgroep maakt voorts gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google. Google Analytics plaatst een cookie om uw gebruik van de site en het soldandset.be Platform te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze websites en het soldandset.be Platform, dit om te analyseren hoe bezoekers onze websites en het soldandset.be Platform gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele Gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt u impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

 • Dewaele Vastgoedgroep gebruikt Hotjar om  op de website en het soldandset.be Platform zo een best mogelijke Gebruikerservaring voor de surfer, zijnde dus u, te kunnen garanderen. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over uw surfgedrag op onze website en het soldandset.be Platform. Het gaat hier over welke muisbewegingen u op onze website en het soldandset.be Platform maakt. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van de website en het soldandset.be Platform te creëren.

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website of ons soldandset.be Platform wordt u gevraagd om de door ons gebruikte cookies te aanvaarden.

U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website en ons soldandset.be Platform wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en onderaan ons soldandset.be Platform.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website en het soldandset.be Platform geen gebruik kunt maken.

Privacy & Cookie Policy

La présente déclaration est structurée comme suit:

I. Introduction

II. Qui est le responsable du traitement ?

III. Quelles catégories de données à caractère personnel sont traitées par Dewaele Vastgoedgroep?

IV. A quelles fins Dewaele Vastgoedgroep traite-t-elle vos données à caractère personnel ?

1. Obligations légales

2. Relations contractuelles entre Dewaele Vastgoedgroep et vous en tant que client

3. Intérêts légitimes de Dewaele Vastgoedgroep

4. Intérêt légitime particulier de Dewaele Vastgoedgroep: finalité de direct marketing

5. Votre consentement à l’envoi de communication électronique

6. Votre consentement pour le traitement des données à caractère personnel lors de la procédure de demande d’emploi       

7. Liste des catégories et finalités du traitement des données

V. A qui Dewaele Vastgoedgroep communique-t-elle vos données à caractère personnel ?

1. Données à caractère personnel transmises au sein de Dewaele Vastgoedgroep

2. Données à caractère personnel transmises en dehors de Dewaele Vastgoedgroep

3. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE)

VI. Combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ?

VII. Sécurité de vos données à caractère personnel

VIII. Quels sont vos droits lors du traitement de vos données à caractère personnel ?

1. Droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de transférabilité des données et d’opposition

2. Droits spécifique du candidat 

3. Droit d’opposition au direct marketing

4. Droit d’introduire une réclamation

IX. Cookies

I Introduction

1. La présente politique explique comment Dewaele Vastgoedgroep (y compris ses filiales mentionnées ici) recueille, utilise et stocke les données à caractère personnel relatives à ses clients et à toute personne entrant en contact avec Dewaele Vastgoedgroep (par exemple en visitant notre site Internet ou en posant des questions par e-mail ou par téléphone ou en utilisant notre plate-forme soldanset.be) (ci-après "vous" ou "l'Utilisateur").

2. En plus des filiales, Dewaele Vastgoedgroep comprend également les marques suivantes: Dewaele, Turner, De Syndic et Van der Build, soldandset.be, ainsi que toutes les nouvelles marques que Dewaele Vastgoedgroep pourrait mettre sur le marché.

3. Par “données à caractère personnel” (ci-après: les «Données à caractère personnel»), il faut entendre toute forme d’information permettant de vous identifier, directement ou indirectement, en tant que personne physique.

4. Par « candidats » (ci-après : « vous » ou « candidats »), il faut entendre toute personne qui a envoyé une demande par un formulaire de candidature sur le site d’emplois vacants de Dewaele Vastgoedgroep ou a envoyé une demande par courriel à Dewaele Vastgoedgroep pour poser sa candidature pour une fonction au sein de Dewaele Vastgoedgroep.

5. Dewaele Vastgoedgroep attache une grande importance à la protection des Données à caractère personnel et respecte votre vie privée. Dewaele Vastgoedgroep traite et protège vos données de manière légale, correcte et transparente.

Lors du traitement de vos Données à caractère personnel, Dewaele Vastgoedgroep respecte évidemment la législation, savoir la loi belge du 8 décembre 1992 et le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection  des données (plus connu sous l’appellation « RGPD » ou «GDPR» en anglais) et toute autre législation qui les modifierait.

Depuis le 25 mai 2018, vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la protection des données en vous adressant à l’Autorité de protection des données via  https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

6. Dewaele Vastgoedgroep vous invite à lire attentivement la présente politique afin de bien connaître et  comprendre la politique de Dewaele Vastgoedgroep dans ce domaine.

Cette politique est régulièrement mise à jour. La version la plus récente de la politique est disponible sur notre site Internet. Dewaele Vastgoedgroep vous informera via les canaux de communication habituels en cas de modifications importantes.

II Qui est le responsable du traitement ?

7. Le groupe immobilier Dewaele Vastgoedgroep est le responsable du traitement de vos Données à caractère personnel.

8. Dewaele Vastgoedgroep est donc votre interlocuteur et la personne tenue pour responsable du traitement de vos Données à caractère personnel devant les autorités de régulation du traitement de vos Données à caractère personnel. Dewaele Vastgoedgroep détermine les finalités pour lesquelles vos données sont traitées ainsi que les droits que vous avez sur vos Données à caractère personnel.

9. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPD) en lui écrivant à l'adresse suivante: M. Michael Anckaert, Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem, ou en envoyant un courriel à: privacy@dewaele.com.

10. Dewaele Vastgoedgroep peut faire appel à des prestataires de services spécialisés pour traiter vos Données à caractère personnel au nom de Dewaele Vastgoedgroep et en suivant les instructions données par Dewaele Vastgoedgroep,  et dans le respect de la présente politique. Seules les données strictement nécessaires seront transmises à ces sociétés (désignés ci-après les «sous-traitants de Dewaele Vastgoedgroep»). 

III Quelles catégories de données à caractère personnel sont traitées par Dewaele Vastgoedgroep?

11. Dewaele Vastgoedgroep peut traiter des données et informations fournies par vous ou par des tiers, dans la mesure où cela est nécessaire ou utile au fonctionnement de Dewaele Vastgoedgroep.

Afin de vous informer au mieux, la présente politique vous donne d'abord une liste des catégories de Données à caractère personnel pouvant être traitées (cette liste n'est pas exhaustive et d'autres Données à caractère personnel peuvent être traitées si nécessaire). Elle précise le contexte dans lequel Dewaele Vastgoedgroep obtient ou traite ces données. Ce tableau doit être lu conjointement avec la description des finalités pour lesquelles Dewaele Vastgoedgroep traite les Données à caractère personnel.

Catégorie

Exemples

Contexte

1/

1a/ Données d'identité du client / client (vendeur ou bailleur)

1b/ Données d’identité du candidat acheteur ou  locataire, ou des investisseurs

1c/ Données d’identité de l’Utilisateur offrant un immeuble sur la plate-forme soldandset.be (vendeur)

1d/ Données d’identité du visiteur de la plate-forme soldandset.be et de l’offrant/acheteur (éventuel)

Nom, adresse, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone fixe ou portable et adresse de messagerie.

Ces données sont fournies et traitées par vous lorsque vous demandez des renseignements, lorsque vous devenez client, lorsque vous passez un mandat de médiation ou lorsque vous vous enregistrez pour utiliser les services de Dewaele Vastgoedgroep (en ligne), pour toute identification ou utilisation. Ces données peuvent  être obtenues, entre autres, à la lecture de votre carte d'identité.

2/

2a/ Données sur le bien immobilier du client / donneur d’ordre (vendeur ou bailleur)

2b/ Données sur le bien immobilier de l’Utilisateur offrant l’immeuble (vendeur) sur la plate-forme soldandset.be

Titre de propriété, extrait de développement urbain, certificat de sol, certificat de conformité de l’ l'installation électrique, certificat de performance énergétique, données sur les risques d’inondation, dossier post-intervention, information sur la valeur patrimoniale.

Soldandset.be : prix d’orientation, délai, coordonnées de l’immeuble (en communiquant uniquement la ville/commune ou l’adresse complète).

Ces données sont  fournies par vous ou demandées par Dewaele Vastgoedgroep aux autorités ou experts techniques.

3/ Données du Candidat dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi

Données de contact (nom et coordonnées, adresse e-mail, sexe, langue parlée), formation (éducation, cours, etc.), historique des activités vie professionnelle (employeurs précédents, références, etc.), situation familiale.

Ces données sont fournies par vous et collectionnées directement ou par le biais de formulaires et/ou de CV attachés par le site des emplois vacants de Dewaele Vastgoedgroep avec URL www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs.

Dewaele Vastgoedgroep recueillit ces données aussi par les contacts personnels, les conversations téléphoniques et/ou par e-mail.

4/ Données sur le candidat locataire/acheteur liées à une (éventuelle) proposition de contrat de bail.

Informations sur la profession et l’emploi, la solvabilité, la situation familiale, les salaires, etc.

Ces données sont collectées à l'aide des formulaires et contrats que vous remplissez sur votre demande.

5/ Données complémentaires pour la conclusion d’un contrat de bail ou de vente sous seing privé.

Numéro de registre national.

Ces données sont fournies par vous. Le registre national n’est utilisé que dans les cas où la loi le prévoit ou l’exige.

6/ Données des copropriétaires (ou leurs locataires).

Nom, adresse, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone fixe ou portable et adresse de messagerie.

Ces données sont fournies par vous, en tant que copropriétaire, à Dewaele Vastgoedgroep, quand Dewaele Vastgoedgroep exerce la fonction de  syndic.

7/ Données relatives à l'exercice des services de syndic

Les opérations de paiement, avec  les noms et numéros de compte, les communications et les références, les numéros de cartes, etc.

Ces données concernent vos activités en tant que copropriétaire, qui sont coordonnées par le syndic.

8/ Données sur les transactions entre Dewaele Vastgoedgroep et vous.

Les informations relatives à vos contacts avec Dewaele Vastgoedgroep, par téléphone, e-mail, fax, etc., et vos interactions sur les pages Web concernant Dewaele Vastgoedgroep, ses services ou ses partenaires, sur les réseaux sociaux, etc.

Ces données proviennent des contacts de toute nature entre vous et Dewaele Vastgoedgroep (lors de rencontres ou d’événements, d'abonnement à une newsletter, sur les réseaux sociaux, etc.)

9/ Données sur les transactions que vous faites sur la plate-forme soldandset.be.

L’information concernant vos interactions sur la plate-forme soldandset.be en ce qui concerne Dewaele Vastgoedgroep, ses services ou ses partenaires, sur les réseaux sociaux, etc.

Ces données sont recueillies à base de vos interactions sur la plate-forme soldandset.be.

10/ Données sur les habitudes et  préférences du client.

Informations sur vos habitudes et  préférences concernant l'utilisation de canaux de communication et relations,  informations sur vos choix personnels et votre style de vie, vos projets privés ou professionnels, vos loisirs, etc.

Ces données sont le résultat des choix que vous avez faits ou des analyses effectuées par Dewaele Vastgoedgroep conformément à la présente politique et à ses obligations légales.

11/ Cookies et pixels médias sociaux

Données relatives aux publicités sur lesquelles l’Utilisateur a cliqué et qu’il a visualisées, aux  appareils de l'Utilisateur, à son adresse IP, au type de navigateur Internet, au type de système d'exploitation ou aux préférences.

Certaines informations sont collectées via des cookies et/ou pixels. Vous trouverez plus de détails à ce sujet sous le point IX.

12. Dewaele Vastgoedgroep ne traite pas les données qui révèlent votre race ou origine ethnique, vos opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, votre affiliation à un syndicat, les données relatives à votre santé ou à votre mode de vie ni votre orientation sexuelle, ni vos données génétiques ou biométriques.


IV A quelles fins Dewaele Vastgoedgroep traite-t-elle vos données à caractère personnel ?

13. Dewaele Vastgoedgroep collecte et traite vos Données à caractère personnel uniquement aux fins décrites ci-dessous. Dewaele Vastgoedgroep veille à ce que seules les données nécessaires et pertinentes soient traitées dans un but précis. Les Données à caractère personnel collectées et traitées par Dewaele Vastgoedgroep dans le cadre de procédures de demandes d’emploi seront traitées de manière confidentielle et seront utilisées uniquement pour la procédure de demande d’emploi chez Dewaele Vastgoedgroep.

De manière générale, Dewaele Vastgoedgroep traite vos Données à caractère personnel dans les situations où la loi l’autorise, plus précisément afin de:

 • satisfaire aux obligations légales de Dewaele Vastgoedgroep (13.1).

 • pouvoir conclure un contrat et exécuter ce contrat (13.2).

 • réaliser l'intérêt légitime de Dewaele Vastgoedgroep, tel que vous adresser des communications personnalisées ou toute autre forme de marketing direct de Dewaele Vastgoedgroep, en respectant un  juste équilibre entre ces intérêts et vos droits et libertés (13.3).

 • dans des cas spécifiques, avec votre consentement, à la suite d'une demande spécifique et non équivoque, précédée d'une information claire et compréhensible, consentement que vous pouvez retirer à tout moment conformément à la loi (13.4).

13.1. Obligations légales

Dewaele Vastgoedgroep doit se conformer à la législation qui lui impose, dans des circonstances spécifiques, de traiter vos Données à caractère personnel dans le cadre de ses activités. Ces obligations peuvent impliquer que Dewaele Vastgoedgroep coopère avec les autorités compétentes et/ou des tiers, et éventuellement leur transmette certaines de vos Données à caractère personnel.

Ces obligations relèvent entre autres des domaines suivants:

● L'obligation de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

●  L'obligation imposée à un syndic concernant la gestion d’une copropriété.

● L'obligation de répondre à une demande formelle émanant d’autorités fiscales ou judiciaires belges.

La liste des obligations légales pour lesquelles Dewaele Vastgoedgroep traite vos données n'est pas exhaustive et est sujette à des modifications.

13.2. Relations contractuelles entre Dewaele Vastgoedgroep et vous en tant que client

Avant de conclure un contrat, Dewaele Vastgoedgroep doit parfois obtenir et traiter certaines données, notamment afin de :

 • Répondre à votre demande.

 • Remplir les services par la plate-forme soldandset.be.

 • Remplir la mission de médiateur pour vous.

 • Vous assister par la fourniture d'informations et lors de conclusion du contrat.

 • Suivre une demande, évaluer la pertinence et les risques liés à un éventuel contrat.

 • Déterminer les conditions et garanties sous lesquelles le contrat est conclu.

Dans le cadre des contrats en cours ou de la gestion des contrats, Dewaele Vastgoedgroep doit traiter un certain nombre de données, notamment pour se conformer aux obligations administratives et comptables.

Dans ce cadre, vos Données à caractère personnel peuvent être transmises en interne, au sein de Dewaele Vastgoedgroep, à divers services, y compris ceux qui ne sont pas directement responsables de la relation avec vous ou de l'exécution d'un contrat spécifique.

Plus précisément, Dewaele Vastgoedgroep traite vos Données à caractère personnel lors de l'exécution des contrats comme suit:

● La gestion des contrats en cours / services commandés ;

● la gestion centrale et image générale des clients ;

● La gestion de votre bien immobilier ;

● La gestion de la copropriété dont vous êtes copropriétaire.

Dewaele Vastgoedgroep peut traiter vos Données à caractère personnel à d'autres fins dans le cadre de la relation avec vous et de l'exécution des contrats.

13.3. Intérêts légitimes de Dewaele Vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep traite également vos Données à caractère personnel pour accomplir ses intérêts légitimes. Dewaele Vastgoedgroep s'efforce de trouver un juste équilibre entre la nécessité de traiter les données et le respect de vos droits et libertés, y compris la protection de votre vie privée.

Les données à caractère personnel sont traitées entre autres pour:

 • Personnaliser les services de Dewaele Vastgoedgroep, y compris les services offerts par la plate-forme soldandset.be.

 • Préparer des études et statistiques, en utilisant l'anonymisation et la pseudonymisation des données.

 • Conserver des éléments de preuve (archives) pendant la période de conservation spécifiée sous le point VI.

 • Former notre personnel grâce à l'utilisation d'exemples pratiques à des fins d'illustration, y compris l'enregistrement de certaines conversations téléphoniques.

 • Superviser les activités de Dewaele Vastgoedgroep, notamment l'importance du chiffre d'affaires, le nombre de rendez-vous dans nos bureaux, le nombre d'appels et de visites sur le site Internet de Dewaele Vastgoedgroep, la nature des questions posées par les clients, etc.

 • Améliorer la qualité du service qui vous est fourni grâce à :

o l'évaluation et l'amélioration des processus, notamment les campagnes, les simulations et les ventes, par divers moyens tels que l'analyse statistique, les enquêtes de satisfaction et diverses autres méthodes de recherche.

o l’amélioration des produits existants (ou en cours de développement) de Dewaele Vastgoedgroep, en partant des enquêtes réalisées auprès des clients de Dewaele Vastgoedgroep, des statistiques, des tests et des retours des clients via les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) liés à Dewaele Vastgoedgroep.

 • L'utilisation de cookies en vue d’améliorer la convivialité pour les visiteurs du site Internet et de la plate-forme soldandset.be. Vous trouverez plus de détails sur le fonctionnement des cookies et les possibilités de limiter l'utilisation des cookies et de les supprimer sous le point XI: Cookies.

 • Déterminer, exercer, défendre et sauvegarder les droits de Dewaele Vastgoedgroep ou de toutes les personnes qu'elle représente, par exemple lors de procédures en recouvrement ou lors de litiges.

13.4. Intérêt légitime particulier de Dewaele Vastgoedgroep: finalité de direct marketing

Dewaele Vastgoedgroep effectue une segmentation de la clientèle et des Utilisateurs, notamment en fonction de vos besoins, afin de vous proposer des immeubles et/ou des services adaptés à votre situation professionnelle et personnelle. À cette fin, Dewaele Vastgoedgroep peut, entre autres choses:

● Évaluer les services que vous utilisez déjà et vos données sociodémographiques (âge, composition familiale, revenus, etc.).

● Analyser vos habitudes via divers canaux (visites/réunions, e-mails, visite du site Internet ou de la plate-forme soldandset.be, les messages envoyés via notre site ou via la plate-forme soldandset.be), en déduire vos préférences et personnaliser les informations et les pages Web que vous avez visitées.

● Adapter les annonces des pages Web et de la plate-forme soldandset.be afin qu'elles satisfassent l'intérêt que vous avez manifesté par vos habitudes sur notre site Internet, la plate-forme soldandset.be, les réseaux sociaux, dans une agence ou ailleurs (par exemple, lors d'événements où Dewaele Vastgoedgroep était présent).

● Simplifier le remplissage des formulaires en complétant certains champs par des données déjà connues et en vous demandant de vérifier l'exactitude de ces données et de les mettre à jour si nécessaire.

● Evaluez les moments clés pour lesquels certains services vous conviennent le mieux.

● Vous envoyer des annonces personnalisées par courrier ou par téléphone.

Dewaele Vastgoedgroep analyse également les résultats de ses activités de marketing et de campagne afin de mesurer l'efficacité de ces activités et de vous proposer des solutions pertinentes.

13.5. Votre consentement à l’envoi de communication électronique

Dewaele Vastgoedgroep peut traiter vos données de contact électronique personnel (numéro de téléphone mobile et adresse e-mail) pour vous adresser des informations personnelles, des publicités ou des propositions via le marketing direct ou des newsletters. Dans ce cas, Dewaele Vastgoedgroep vous demande d'abord votre consentement spécifique.

En acceptant la présente politique en matière de vie privée et de cookies, vous consentez au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct électronique et à l’envoi de publicité électronique.

13.6. Votre Consentement pour le Traitement des Données à caractère personnel lors de la Procédure de Demande d’emploi

En complétant et/ou en envoyant le formulaire de demande d’emploi ou d’un e-mail, vous

consentez au traitement de vos Données à caractère personnel par Dewaele Vastgoedgroep et à

l’intégration de ces données dans la base de données de Dewaele Vastgoedgroep.

13.7. Liste des catégories et finalités du traitement des données

Ci-dessous une liste non-exhaustive mais détaillée des différentes opérations de traitement de données et de leurs finalités respectives.

Catégorie

Finalité du traitement

1/

1a/ Données d’identité du client / donneur d’ordre (vendeur ou bailleur)/

1b/ Données d’identité du candidat-acheteur/ locataires, investisseurs

1c/ Données d’identité de l’Utilisateur offrant un immeuble sur la plate-forme soldandset.be (vendeur)

1d/ Données d’identité du visiteur de la plate-forme soldandset.be et de l’offrant/acheteur (éventuel)

En vue de l'exécution du contrat, la prestation des services de la plate-forme soldandset.be, la vérification de votre identité et/ou  du maintien du fichier clients. Les données à caractère personnel sont notamment utilisées aux fins suivantes, sans que cette énumération soit limitative:

 1. L’envoi de la newsletter, si le client y a donné son consentement, via le site ou par courriel.

 2. L’envoi par e-mail des documents téléchargés sur le site ou la plate-forme soldandset.be.

 3. L’envoi d'un courriel de confirmation de bonne réception d'une demande spécifique (par exemple une demande de renseignements sur un immeuble, un projet, une demande de visite en vue d’une location...)

 4. L’envoi d’un courriel avec une pièce jointe permettant la visite complète d'un bâtiment

 5. L’envoi de courriels pour vous tenir informé

 6. L’envoyer de courriels  personnalisés

 7. A des fins de « faites suivre à vos amis »

Si vous avez donné votre  consentement au marketing direct, les données à caractère personnel peuvent également être utilisées pour vous envoyer par courriel des informations sur les offres de Dewaele Vastgoedgroep.

En outre, les données de nom et d'adresse peuvent être utilisées pour vous envoyer des informations sur Dewaele Vastgoedgroep par la poste.

2/

2a/Données sur le bien immobilier du client/ du donneur d’ordre (vendeur ou bailleur)

2b/ Données sur le bien immobilier de l’Utilisateur offrant l’immeuble (vendeur) sur la plate-forme soldandset.be

Nécessaires pour les services immobiliers en général et pour la bonne exécution des différents contrats dans ce cadre.

3/ Données du Candidat dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi

Nécessaires pour la politique de recrutement de Dewaele Vastgoedgroep.

4/ Données du candidat locataire/ acheteur en rapport avec une proposition (éventuelle) de contrat de bail ou de vente sous seing privé.

Nécessaires pour les services immobiliers en général et pour la bonne exécution des différents contrats dans ce cadre.

5/ Données complémentaires pour la conclusion d'un contrat de bail ou de vente sous seing privé.

Nécessaires pour les services immobiliers en général et pour la bonne exécution des différents contrats dans ce cadre.

6/ Données des copropriétaires (ou de leurs locataires).

Nécessaires pour les services immobiliers en général et pour la bonne exécution des différents contrats dans ce cadre.

7/ Données relatives à l'exécution de services du syndic.

Nécessaires pour les services immobiliers en général et pour la bonne exécution des différents contrats dans ce cadre.

8/ Données sur les transactions de Dewaele Vastgoedgroep avec vous.

Nécessaires pour entretenir et optimiser la relation entre vous et Dewaele Vastgoedgroep.

9/ Données sur les transactions que vous faites sur la plate-forme soldandset.be.

Nécessaires pour entretenir et optimiser la relation entre vous et Dewaele Vastgoedgroep.

10/Données  sur les habitudes et  préférences du client

Nécessaires pour entretenir et optimiser la relation entre vous et Dewaele Vastgoedgroep.

11/ Cookies et pixels médias sociaux

Vous trouverez l’explication sur les cookies sous le point IX


V A qui Dewaele Vastgoedgroep communique-t-elle vos données à caractère personnel ?

Aux fins susmentionnées, Dewaele Vastgoedgroep peut communiquer vos données à caractère personnel aux destinataires suivants:

14.1. Données à caractère personnel transmises au sein de Dewaele Vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep traite vos Données à caractère personnel avec le plus grand soin et ne partage vos Données à caractère personnel que pour vous offrir les meilleurs services dans l'exécution de sa mission.

Dewaele Vastgoedgroep peut transférer vos Données à caractère personnel à d'autres entités affiliées à Dewaele Vastgoedgroep qui assistent Dewaele Vastgoedgroep dans l'exécution, la gestion et le contrôle des activités, y compris le rapportage, le support et la sécurité informatique ou la fourniture de services et produits spécifiques.

14.2. Données à caractère personnel transmises en dehors de Dewaele Vastgoedgroep

Dans certains cas, Dewaele Vastgoedgroep est légalement tenue de partager vos données avec des tiers, notamment:

 • Les administrations, autorités et instances chargées de la réglementation, du contrôle et de la surveillance lorsqu'il existe une obligation légale de communiquer / transmettre des données  vous concernant, par exemple à l'administration fiscale, à l'Autorité de protection des données, etc.

 • Les instances et organes d'instruction ou judiciaires tels que la police, les procureurs, les tribunaux, les organes d'arbitrage ou de médiation qui en font la demande expresse.

Dewaele Vastgoedgroep transfère également vos Données à caractère personnel aux fournisseurs de services pour les aider à:

●  concevoir et entretenir des équipements informatiques et applications Internet (entre autres la plate-forme soldandset.be);

●  commercialiser ses activités, organiser des événements et gérer la communication client ;

● établir des rapports et statistiques, imprimer des documents et développer des produits ou  services ;

● offrir des services de publicité et de communication, y compris des fournisseurs de réseaux sociaux en ligne.

Dewaele Vastgoedgroep est également tenue de transférer vos Données à caractère personnel aux fournisseurs de réseaux sociaux en ligne, que Dewaele Vastgoedgroep utilise pour fournir des services publicitaires. Vos données à caractère personnel peuvent également être communiquées aux huissiers de justice ou aux avocats dans le cadre d’une procédure en recouvrement ou d’un contentieux.

Le cas échéant, Dewaele Vastgoedgroep transmettra les Données à caractère personnel à ses partenaires sociaux (comme le secrétariat social SD Worx, et la plate-forme de mPleo). Ceci sera le cas quand le Candidat est offert une fonction au sein de Dewaele Vastgoedgroep.

Dans les cas susmentionnés, Dewaele Vastgoedgroep veille à ce que les tiers n'aient qu’un accès limité aux Données à caractère personnel, dans la mesure nécessaire pour effectuer les tâches spécifiques requises. Dewaele Vastgoedgroep veillera également à ce que les tiers s'engagent à utiliser les Données à caractère personnel de manière sécurisée et confidentielle, et dans le respect des instructions de Dewaele Vastgoedgroep et de sa politique de protection des données.

14.3. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE)

Dewaele Vastgoedgroep conserve vos données à caractère personnel au sein de l'EEE. Aucune donnée n'est donc transférée vers des pays situés en dehors de l'EEE.

VI Combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ?

Dewaele Vastgoedgroep conservera vos Données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles les Données sont collectées.

Concrètement, Dewaele Vastgoedgroep établit une distinction entre la période de conservation et la période d'archivage:

 • La période de conservation est la période maximale d'utilisation de vos données pour le traitement à des fins spécifiques.

En règle générale, toutes les Données à caractère personnel concernant votre relation avec Dewaele Vastgoedgroep sont conservées. Les données à caractère personnel concernant un prospect sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier contact avec ce prospect. Ceci à l'exception des données des candidats locataires qui ne sont pas conservées: les informations financières de ces personnes (fiches de paie) sont automatiquement supprimées.

● Dewaele Vastgoedgroep utilise également une période d'archivage afin de remplir ses obligations légales et fiscales et afin de satisfaire à l’obligation légale de conserver vos Données à caractère personnel après la période de conservation à titre de preuve ou pour répondre aux demandes d'informations des autorités compétentes.  La durée de la période d’archivage est par exemple:

 • de 10 ans dans le cadre de la législation anti-blanchiment ;

 • de 10 ans dans le cadre de la responsabilité contractuelle de Dewaele Vastgoedgroep ;

 • de 7 ans pour les documents comptables et les pièces justificatives des associations de copropriétaires dans le cadre de l'exercice de la fonction de syndic.

En dehors de ces périodes de conservation et d'archivage, vos données à caractère personnel seront supprimées ou anonymisées.

Catégorie

Durée

1/

1a/ Données d’identité du client / donneur d’ordre (vendeur ou bailleur)/

1b/ Données d’identité du candidat-acheteur/ locataire, investisseurs

1c/ Données d’identité de l’Utilisateur offrant un immeuble sur la plate-forme soldandset.be (vendeur)

1d/ Données d’identité du visiteur de la plate-forme soldandset.be et de l’offrant/acheteur (éventuel)

10 ans, à l'exception des données des candidats locataires qui ne sont pas conservées: les informations financières de ces personnes (fiches de paie) sont automatiquement supprimées.

2/

2a/ Données sur le bien immobilier du client/ donneur d’ordre (vendeur ou bailleur)

2b/ Données sur le bien immobilier de l’Utilisateur offrant l’immeuble (vendeur) sur la plate-forme soldandset.be

10 ans

3/ Données du Candidat dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi

Dewaele Vastgoedgroep sauvegarde les Données à caractère personnel des Candidats tout au long de la procédure de recrutement et de sélection. Après la période de recrutement et de sélection, les Données à caractère personnel sont sauvegardées, et ce pour une période de 5 ans.

4/ Données du candidat locataire/ acheteur lié à une proposition (éventuelle) de contrat de bail.

10 ans, à l'exception des données des candidats locataires qui ne sont pas retenus: les données  financières de ces personnes (fiches de paie) sont automatiquement supprimées

5/ Données complémentaires pour la conclusion d'un contrat de bail ou de vente sous seing privé.  

10 ans

6/ Données des copropriétaires (ou de leurs locataires).

10 ans

7/ Données relatives à l'exécution des services du syndic.

10 ans

8/ Données sur les transactions de Dewaele Vastgoedgroep avec vous.

10 ans, à l'exception des données des candidats locataires qui ne sont pas retenus: les données  financières de ces personnes (fiches de paie) sont automatiquement supprimées

9/ Données sur les transactions que vous faites sur la plate-forme soldandset.be.

10 ans

10/ Données sur les habitudes et les préférences du client

10 ans, à l'exception des données des candidats locataires qui ne sont pas retenus: les données  financières de ces personnes (fiches de paie) sont automatiquement supprimées

11/ Cookies et pixels médias sociaux

Un mois

VII Sécurisation de vos données à caractère personnel

Dewaele Vastgoedgroep applique des normes strictes pour protéger les Données à caractère personnel sous son contrôle contre tout traitement non autorisé ou illégal et contre toute perte involontaire,  destruction et tout dommage.

Par conséquent, Dewaele Vastgoedgroep prend des mesures d'ordre technique et organisationnel, telles que le cryptage, l’utilisation d’antivirus, de pare-feu, le contrôle d'accès, la sélection stricte des collaborateurs et fournisseurs, afin d'éviter et de détecter tout accès non autorisé, toute perte ou divulgation de vos Données à caractère personnel.

Dans le cas improbable et regrettable où vos Données à caractère personnel sous le contrôle de Dewaele Vastgoedgroep seraient compromises par une atteinte à la sécurité de l'information, Dewaele  Immo agira immédiatement afin d’identifier la cause de cette atteinte et prendre les mesures adéquates pour y remédier. Si nécessaire, Dewaele Vastgoedgroep vous informera de cet incident, ainsi que l'Autorité de protection des données, conformément à la législation applicable.

VIII Quels sont vos droits lors du traitement de vos données à caractère personnel ?

Droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité des données et droit d’opposition

Pour les finalités susmentionnées vous disposez :

 • Du droit d’accès à vos Données à caractère personnel par Dewaele Vastgoedgroep. Cela signifie que vous pouvez demander à Dewaele Vastgoedgroep: si elle traite vos données à caractère personnel, à quelles fins ces données sont traitées, quelles catégories de données sont traitées et à qui elles sont communiquées.

 • D’un droit de rectification si vous constatez que vos Données à caractère personnel sont inexactes ou incomplètes.

 • D’un droit à l’effacement/ à l’oubli de vos Données à caractère personnel. Vous pouvez, à la fin du contrat que vous avez conclu avec Dewaele Vastgoedgroep, lui demander de cesser d'utiliser vos Données à caractère personnel. Dewaele Vastgoedgroep peut toutefois, dans le cadre de la présente politique, conserver une trace des données à caractère personnel nécessaires pour apporter la preuve des transactions. En vertu de ce droit à l’effacement, vous avez également le droit de demander à tout moment à Dewaele Vastgoedgroep de cesser d'utiliser vos Données à caractère personnel qui ont été traitées sur la base de votre consentement ou de l'intérêt légitime de Dewaele Vastgoedgroep. En raison de ses intérêts légitimes, Dewaele Vastgoedgroep peut toujours traiter vos Données à caractère personnel après avoir soupesé vos intérêts par rapport à ceux de Dewaele Vastgoedgroep, à moins que vous ne décidiez de mettre fin à la relation avec Dewaele Vastgoedgroep;

 • D’un droit à la limitation du traitement de vos Données à caractère personnel: vous avez le droit de demander que  le traitement de vos données à caractère personnel soit limité si vous estimez que vos données ne sont pas exactes. Ceci comprend que le traitement sera suspendu jusqu’à ce que vous soyez d’opinion que les données sont exactes.

 • D’un droit de portabilité  des données que vous avez fournies à Dewaele Vastgoedgroep si vos Données à caractère personnel sont traitées sur la base d'un contrat ou sur la base de votre consentement à l’envoi de communications électroniques et si ces Données à caractère personnel sont traitées à l'aide de processus automatisés. En vertu de ce droit, vous pouvez demander à Dewaele Vastgoedgroep de vous transmettre vos Données à caractère personnel ou de les envoyer directement à un autre responsable du traitement des données, dans la mesure où cela est techniquement possible pour Dewaele Vastgoedgroep.

 • D’un droit de vous opposer au traitement de vos données aux finalités mentionnées sous les  points IV.13.4 et IV.13.5. Dans ce cas, Dewaele Vastgoedgroep cessera de traiter vos données à caractère personnel, sauf si Dewaele Vastgoedgroep invoque des motifs impérieux, justifiés et prioritaires par rapport à vos intérêts, droits et libertés, ou bien en vue d’intenter, d’exercer ou de justifier une action en justice.

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant une demande écrite par courriel en joignant une copie de votre carte d'identité à : privacy@dewaele.com

Droits spécifiques du Candidat*

 • Droit d’accès : le Candidat a le droit, à tout moment, de prendre connaissance de ses Données à caractère personnel qui sont sauvegardées par Dewaele Vastgoedgroep. Le droit d’accès du Candidat se réfère à un aperçu des Données à caractère personnel que Dewaele Vastgoedgroep a collectées par la collecte de données transmises par le Candidat lui-même. Le droit d’accès ne donne au Candidat pas accès à d’autres notes dressées par les membres du personnel compétents ou les préposés au sein de Dewaele Vastgoedgroep.

 • Droit de rectification, à l’effacement et à la limitation : le Candidat a le droit, à tout moment, de nous demander de rectifier, de compléter ou de supprimer les Données à caractère personnel. Le Candidat reconnaît qu’en cas de refus de communication ou de demande d’effacement de Données à caractère personnel, certains services et produits ne pourront pas être fournis. Le Candidat peut demander de limiter le traitement de ses Données à caractère personnel aux Données à caractère personnel strictement nécessaire pour l’identification et la qualification du Candidat pour une certaine fonction. 

* Les droits du Candidat ne sont pas limités aux droits mentionnés ci-après. Tous les droits repris au point VIII sont également d’application au Candidat.

Droit d’opposition au marketing direct

Comme précisé aux points IV.13.4 et IV.13.5, Dewaele Vastgoedgroep requiert votre consentement pour vous envoyer des informations commerciales, des publicités ou des propositions personnelles (via des campagnes de marketing direct ou des newsletters électroniques). Ceci s'applique en particulier aux communications envoyées à votre numéro de téléphone mobile et à votre adresse de messagerie.

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données à des fins de marketing direct si vous ne souhaitez plus recevoir de telles communications de Dewaele Vastgoedgroep. Dans ce cas, Dewaele Vastgoedgroep ne traitera plus vos Données à des fins de marketing direct. Votre demande sera exécutée le plus rapidement possible.

Vous pouvez nous faire part de votre opposition de la manière suivante:

 • En envoyant un courriel avec une copie de votre carte d'identité à : privacy@dewaele.com.

 • En cliquant sur le lien "modifier votre profil" en bas d'un courriel ou d'une newsletter électronique envoyé par Dewaele Vastgoedgroep

Toutefois, l'exercice du droit d'opposition ne peut empêcher Dewaele Vastgoedgroep de vous contacter à d'autres fins, y compris en cas d’obligation légale ou d'exécution du contrat, conformément à la présente politique.

Droit d’introduire une réclamation

Si vous avez une réclamation à formuler concernant le traitement de vos Données à caractère personnel,   vous pouvez nous contacter en envoyant un courriel à : privacy@dewaele.com

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’Autorité belge de protection des données (depuis le 25 mai 2018) en lui envoyant un courrier à : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, ou un courriel à : contact@apd-gba.be, ou en téléphonant au +32 2 274 48 00.

IX Cookies

Qu’est-ce qu’un cookie?

Un “cookie” est un petit fichier envoyé par le serveur de Dewaele et déposé sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations stockées sur ces cookies ne peuvent être lues que par nous et uniquement pendant la durée de la visite sur le site Internet.

Pourquoi utilisons-nous des cookies?

Notre site Internet et notre plate-forme soldandset.be utilisent des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d'utilisation de celles des autres Utilisateurs de notre site Internet. Cela nous permet de vous offrir une meilleure expérience Utilisateur lorsque vous visitez notre site Internet et cela nous permet également d'optimiser notre site Internet et notre plate-forme soldandset.be.

En raison des modifications récentes de la législation, tous les sites Web (y compris la plate-forme soldandset.be) actifs dans certaines parties de l'Union européenne sont tenus de demander votre consentement à l'utilisation et au  stockage des cookies et des technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. La présente politique des cookies vous donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous utilisons et leur finalité.

Types de cookies:

Bien qu'il existe différents types de cookies, distincts en termes de fonctionnalité, d'origine ou de délai de stockage, la législation distingue principalement deux catégories de cookies, d’une part les cookies fonctionnels ou  techniquement nécessaires, et d’autre part tous les autres cookies.

Ce site Internet et la plate-forme soldandset.be utilisent exclusivement les cookies suivants:

Cookies fonctionnels

Nom

Fonctionnalité

Cookies d’authentification

“Remember me”

Identifier l'Utilisateur quand il est connecté au site Internet ou à la plate-forme soldandset.be de Dewaele. Ces cookies sont conservés un mois après la dernière connexion.

Cookies d’instructions de l’Utilisateur  

“Lifestyle Identifier”

Mémoriser les actions de l'Utilisateur sur un site Internet.

Cookies de personnalisation de l’interface Utilisateur

Permet de mémoriser les préférences de l'Utilisateur.

Cookies non-fonctionnels

Nom

Fonctionnalité

Cookies de suivi ou de traçage

Servent à enregistrer les habitudes de navigation des visiteurs.

Cookies de suivi de plug-in  sociaux

Servent à proposer des modules de médias sociaux sur un site Internet, par exemple un bouton « like » Facebook, un bouton « share » LinkedIn ou à retweeter un message.

Pour les cookies déposés par des tiers (entre autres Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram et Facebook, nous vous renvoyons aux politiques de ces tiers publiées sur leurs sites Web respectifs. Veuillez noter que nous n’exerçons aucune influence sur le contenu de ces politiques, ni sur le contenu des cookies de ces tiers.

 • Dewaele Vastgoedgroep utilise les cookies de Google Adwords afin de conserver les données concernant les habitudes de navigation des visiteurs. Ceux-ci sont alors répartis dans des groupes en fonction de ces données, afin que Dewaele Vastgoedgroep puisse leur proposer des annonces publicitaires personnalisées.

 • Dewaele Vastgoedgroep utilise les cookies de Facebook et/ou d’Instagram Pixel lors d’une visite du site et de la plate-forme soldandset.be. Ils nous permettent de vous contacter via Facebook et Instagram et de répartir les visiteurs dans des groupes. Sur la base de ces pixels, Dewaele Vastgoedgroep peut vous recontacter sur Facebook et/ou Instagram. Si vous ne souhaitez pas qu’il soit fait usage de ces fonctionnalités, vous pouvez simplement les faire désactiver sur simple demande.

 • Dewaele Vastgoedgroep utilise le cookie Insight Tag de LinkedIn lors de la visite du site et de la plate-forme soldandset.be. Il nous permet de conserver vos habitudes de navigation. Sur la base de ce cookie,  Dewaele Vastgoedgroep peut vous proposer des publicités personnalisées.

 • Dewaele Vastgoedgroep utilise également Google Analytics, une solution d'analyse des sites Web de Google. Google Analytics dépose un cookie pour évaluer votre utilisation du site et de la plate-forme soldandset.be et nous permet de faire des rapports de l'activité sur nos sites Internet afin d’analyser comment les visiteurs utilisent nos sites Internet. Google recueille ces données de manière anonyme, sans identifier les Utilisateurs individuels. Google conserve les données collectées par les cookies sur des serveurs situés aux États-Unis. Google peut également transmettre ces informations à des tiers si la loi l’exige ou si ces tiers traitent les informations pour Google. Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données stockées par Google. En utilisant ce site, vous consentez implicitement à la façon dont Google utilise ces données comme décrit ci-dessus. Vous pouvez empêcher Google Analytics de collecter des informations sur vos visites de sites Web en installant le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.

 • Dewaele Vastgoedgroep utilise Hotjar pour garantir la meilleure expérience Utilisateur possible pour le surfeur sur le site et sur la plate-forme soldandset.be, c'est à dire vous. Pour ce faire, des données anonymes sont conservées sur vos habitudes de navigation sur notre site et sur la plate-forme soldandset.be. Cela concerne les mouvements de souris que vous faites sur notre site et sur la plate-forme soldandset.be. Sur la base de ces mouvements, des cartographies d’activité sont générées qui seront utilisées par le département marketing  pour créer une meilleure expérience pour le visiteur du site et de la plate-forme soldandset.be.

Votre consentement:

Lors de votre première visite de notre site Internet ou de notre plate-forme soldandset.be, il vous est demandé d’accepter les cookies que nous utilisons.

Vous pouvez en tout temps modifier les paramètres des cookies pour notre site Internet et notre plate-forme soldandset.be via l’hyperlien apparaissant au bas de notre site Internet.

Vous pouvez également refuser ou bloquer les cookies en modifiant les paramètres de configuration de votre navigateur. La désactivation des cookies risque d’entraîner que vous ne pourrez plus utiliser certaines fonctionnalités du site Internet et de la plate-forme soldandset.be.

Privacy & Cookie Policy

This declaration is construed as follows:image?w=325&h=34&rev=1&ac=1&parent=1yED1UR13VAGj3lVJW1eRzHgIBHXgekfYyffSts5bSqM

I. Introduction

II. Who is responsible for the processing?

III. Which categories of personal data are processed by dewaele vastgoedgroep?

IV. For which purposes does dewaele vastgoedgroep process your personal data?

1. Legal Obligations

2. Contractual relations between dewaele vastgoedgroep and you as a client

3. Justified interests of dewaele vastgoedgroep

4. Specifically justified interest of dewaele vastgoedgroep: direct marketing purpose

5. Your permission to send electronic communication

6. Your Consent to the Processing of Your Personal Data on the occasion of the Application Procedure

7. A list of categories and processing purposes

V. With whom does dewaele vastgoedgroep share your personal data?

1. Personal data within dewaele vastgoedgroep

2. Personal data outside dewaele vastgoedgroep

3. Transfer of personal data outside the European Economic Area (EEA)

VI. How long is your personal data stored?

VII. Security of your personal data

VIII. What are your rights in the processing of your personal data?

 1. Right of access, rectification, erasure, limitation, transferability of data and right of objection   

 2. Specific rights of the Applicant

 3. Right to objection against direct marketing

 4. Right to file a complaint

IX. Cookies

I Introduction

1. In this declaration it is explained how Dewaele Vastgoedgroep (including its subsidiaries which can be found here, hereinafter) collects, uses and stores personal data that relate to its customers and all persons who have been in touch with Dewaele Vastgoedgroep (e.g. by visiting our website or by asking questions via email or telephone or by using our soldandset.be Platform) (hereinafter called ‘You’ or ‘the User’).

2. Dewaele Vastgoedgroep, in addition to the subsidiaries, also includes the following brands: Dewaele, Turner, De Syndic, Van der Build, soldandset.be as well as a number of new brands that Dewaele Vastgoedgroep would release on the market.

3. By personal data (hereinafter called: ‘Personal data’) we consider every form of information which allows you to identify yourself directly or indirectly as a natural person.

4. By applicants, (hereinafter: ‘you’ or ‘Applicants’), we understand every person who has sent an application to apply for a function within Dewaele Vastgoedgroep via the application form on the job site of Dewaele Vastgoedgroep or via email.

5. Dewaele Vastgoedgroep attaches great importance to the protection of Personal data and respects your privacy. Dewaele Vastgoedgroep treats and protects your personal data in a legitimate, decent and transparent way.

For the processing of your Personal data, Dewaele Vastgoedgroep obviously respects the law, at present being the Belgian law of 8 December 1992 and the European Regulation no. 2016/679 of 27 April 2016 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data  (also known as ‘GDPR’) or any other legislative act which modifies these.

More information about data protection can be obtained with the Belgian Privacy Commission, from 25 May 2018 called the Data Protection Authority.

6. Dewaele Vastgoedgroep invites you to carefully read through this policy so that you know and understand the policy of Dewaele Vastgoedgroep in this field.

This declaration is updated regularly. The most recent version of this policy is available on our website. Dewaele Vastgoedgroep will inform you via the usual communication channels if important changes were made.

II Who is responsible for the processing?

7. The real estate group Dewaele Vastgoedgroep is responsible for the processing of your Personal data.

8. Consequently, Dewaele Vastgoedgroep is your discussion partner and is the party that is accountable towards regulatory authorities concerning the processing of your Personal data. Dewaele Vastgoedgroep determines the objectives for which your data is processed as well as the rights you have with respect to your Personal data.

9. You can contact our data protection officer (‘DPO’) by addressing him in writing at the following address: Mr. Michael Anckaert, Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem, or by sending an email to: privacy@dewaele.com.

10. Dewaele Vastgoedgroep can rely upon specialised service providers to process your Personal data on behalf of Dewaele Vastgoedgroep and according to the instructions of Dewaele Vastgoedgroep in accordance with this policy. Only the strictly necessary data will be shared with these enterprises (hereinafter called the ‘Processors of Dewaele Vastgoedgroep’).

III Which categories of personal data are processed by dewaele vastgoedgroep?

11. Dewaele Vastgoedgroep can process data and information that are supplied by you or by third parties, in as far this is necessary or useful for the functioning of Dewaele Vastgoedgroep.

In order to inform you this in the best possible way, this declaration will first give you an overview of the Personal data categories that can be processed (this overview is not exhaustive and other personal data can be processed if this seems to be necessary). The context in which Dewaele Vastgoedgroep obtains or processes this information is mentioned here. This chart must be read together with the description of the objectives for which Dewaele Vastgoedgroep processes the Personal data.

Category

Examples

Context

1/

1a/ Identity information of the client (seller or lessor)

1b/Identity information of the candidate – purchaser or lessee, investors

1c/ Identity information of the User who offers a property on the soldandset.be Platform (seller)

1d/Identity information of the visitor of the soldandset.be Platform and (possible) bidder/buyer

Name, address, place and date of birth, nationality, landline or mobile telephone number and email address.

This information is provided by you and processed when you request information, become a client, contract a mediation assignment or when you register to use the (online)  services of Dewaele Vastgoedgroep, for any identification or use. This information can be obtained amongst other things by reading your identity card.

2/

2a/ Information about the real estate of the client (seller or lessor)

2b/ Information about the real property of the User who offers the property (seller) on the soldandset.be Platform

Property title, urban planning excerpt, soil certificate, inspection certificate of the electric installation, EPC-certificate, information about flood sensitivity, post-intervention file, information about the heritage value.

Soldandset.be: guide price, term, address details of the property (by only reporting the municipality or a complete address).

This information is provided by you or requested by Dewaele Vastgoedgroep on your behalf with the government or technical experts.

3/ Information of the Applicant in the scope of an application procedure

Contact details (name and address details, email, gender, language), education (training, courses, etc.), work history (previous employers, references, etc.), family situation.

This information is given by you and is collected either directly or by means of forms and/or attached CV’s via the job site of Dewaele Vastgoedgroep with URL www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs.

Dewaele Vastgoedgroep collects this information also by means of personal contacts, telephone conversations and/or email.

4/ Information about the candidate - lessee/purchaser that relate to a (possible) proposal of rental agreement.

Information about profession and employment, solvability, family situation, salary, etc.

This information is collected by means of forms and contracts which you fill in on your request.

5/ Additional information for concluding a rental agreement or private sales agreement.

National registry number.

This information is provided by you.  

The national registry number is only used in cases provided for or required by law.

6/ Information about co-owners (or their lessees).

Name, address, place and date of birth, nationality, landline or mobile telephone number and email address.

This information is provided by you as co-owner to Dewaele Vastgoedgroep when Dewaele Vastgoedgroep has the function of syndic.

7/ Information concerning the execution of the service provision of syndic.

Payment transactions, including names and account numbers, communication and references, card numbers, etc.

This information relates to your transactions as co-owner which are coordinated by the syndic.

8/ Information about the transactions between Dewaele Vastgoedgroep and you.

The information relating to your contacts with Dewaele Vastgoedgroep, by phone, email, fax etc. and your interactions on the web pages of Dewaele Vastgoedgroep, its services or its partners, on social networks, etc.

This information comes from contacts, of any kind whatsoever, between you and Dewaele Vastgoedgroep (at meetings or events, subscription to newsletter, social networks, etc.).

9/ Information about the transactions made by you on the soldandset.be Platform.

The information concerning your interactions on the soldandset.be Platform regarding Dewaele Vastgoedgroep, its services or its partners, on social networks, etc.

This information is retrieved from your interactions on the soldandset.be Platform.

10/ Information about the behaviour and preferences of the client.

Information about your behaviour and preferences regarding the use of communication and relation channels, information about your personal choices and lifestyle, private or professional projects, hobbies, etc.

This information is the consequence of choices you have expressed or analyses executed by Dewaele Vastgoedgroep in agreement with this policy and its legal obligations.

11/ Cookies and social media pixels

Information about click-and-watch-behaviour of the User, devices of the User, IP-address, type of internet-browser, type of operating system or preferences.

Some information is collected by means of cookies and/or pixels. More about this in article IX.

12. Dewaele Vastgoedgroep does not process data that reveal your race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical convictions, membership of a trade union, health or life information or sexual orientation, genetic information or biometrical information.

IV For which purposes does dewaele vastgoedgroep process your personal data?

13. Dewaele Vastgoedgroep collects and processes your Personal data only for the objectives described below. Dewaele Vastgoedgroep makes sure that only the necessary and relevant information is processed for a specific purpose. The Personal Data collected by Dewaele Vastgoedgroep and processed in the scope of applications will be treated confidentially and used exclusively on the occasion of the application procedure with Dewaele Vastgoedgroep.

In general, Dewaele Vastgoedgroep processes your Personal data in the situations authorised by law, more specifically:

 • To meet the legal obligations of Dewaele Vastgoedgroep (13.1).

 • To be able to conclude a contract and to execute this contract (13.2).

 • For the realisation of the justified importance of Dewaele Vastgoedgroep, such as sending personalised communication or any other form of direct marketing within Dewaele Vastgoedgroep to you, with due respect for a fair balance between these interests and your rights and liberties (13.3).

 • In specific cases, subject to your permission, as a consequence of a specific and unambiguous request, preceded by clear and understandable information, which you can withdraw at any moment in agreement with the law (13.4).

13.1. Legal Obligations

Dewaele Vastgoedgroep shall respect the law that imposes to process your Personal data in specific circumstances in the scope of its activities. These obligations may include that Dewaele Vastgoedgroep works together with the competent authorities and/or third parties, and possibly shares specific Personal data of yours with these authorities and /or parties.

These obligations among other things come under the following domains:

 • The obligation to contribute to the prevention of money laundering and financing of terrorism.

 • The obligation imposed on a syndic regarding the management of joint properties.  

 • The obligation to respond to a formal invitation of the Belgian tax and judicial authorities.

The list of legal obligations for which Dewaele Vastgoedgroep must process your Personal data is not exhaustive and is subject to modifications.

13.2. Contractual relations between dewaele vastgoedgroep and you as a client

Before entering into agreements, Dewaele Vastgoedgroep must sometimes obtain and process specific details, more specifically among other things to do the following:

 • To respond to your request.

 • To fulfil the services via the soldandset.be Platform

 • To fulfil your mediation mandate.

 • To assist you when providing information and when entering into the agreement.

 • To follow-up a request, to assess the suitability and to estimate the risks regarding a possible contract.

 • To determine the terms and conditions and to guarantee against which conditions the contract is entered into.

In the scope of ongoing contracts or the management of contracts, Dewaele Vastgoedgroep must process a number of data, in particular to meet administrative and accounting obligations.

In this scope your Personal data can be sent internally within Dewaele Vastgoedgroep to several departments, including departments that are not directly responsible for the relationship with you or the execution of a specific contract.

More specifically, for the implementation of contracts, Dewaele Vastgoedgroep processes your Personal data as follows:

 • Management of ongoing contracts/ordered services.

 • Central management and general image of the clients.

 • The management of your real estate.

 • The management of the joint property in which you are a joint owner.

Dewaele Vastgoedgroep can process your Personal data for additional purposes in the framework of the relationship with you and the implementation of contracts.

13.3. Justified interests of dewaele vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep processes your Personal data also for the realisation of its justified interests. In this respect Dewaele Vastgoedgroep pursues to find a fair balance between the necessity to process data and the respect for rights and liberties, including the protection of privacy.

Personal data is among other things processed for:

 • The personalisation of the services of Dewaele Vastgoedgroep, inclusive of the services which are offered via the soldandset.be Platform.

 • The preparation of studies and statistics, using anonymization and pseudonymization of data.

 • The storage of evidence (archives), for the retention period mentioned in article VI.

 • The training of our staff by means of the use of practical examples for illustration, including the recording of telephone conversations.

 • Surveillance of the activities of Dewaele Vastgoedgroep, including the size of turnover, the number of appointments in our offices, the number of calls and visits to the website of Dewaele Vastgoedgroep, the kind of the questions asked by clients, etc.

 • The improvement of the quality of the service provided to you by:

  • Evaluation and improvement of processes, including campaigns, simulations and sale, by means of several means such as statistical analysis, satisfaction surveys and several other search methods.

  • Improvement of existing products (or under development) of Dewaele Vastgoedgroep, on the basis of surveys with clients of Dewaele Vastgoedgroep, statistics, tests and feedback by clients via social networks (Twitter, Facebook) coupled to Dewaele Vastgoedgroep.

 • The use of cookies to improve the ease of use of its website for the visitors and the soldandset.be Platform. More information about the functioning of cookies and the possibilities to limit the use of cookies and to remove these, see article XI: Cookies.

 • The establishment, implementation, defence and the maintenance of the rights of Dewaele Vastgoedgroep or all persons it represents, e.g. for recovery procedures or disputes.

13.4. Specifically justified interest of dewaele vastgoedgroep: direct marketing purpose

Dewaele Vastgoedgroep carries out a client and User segmentation – in particular according to your needs – to offer you for instance appropriate premises and/or services that correspond with your professional and personal situation. To that end, Dewaele Vastgoedgroep can among other things:

 • Asses the service you already use and your socio-demographic information (age, family composition, income, etc.).

 • Analyse your behaviour via several channels (visits/meetings, emails, visit to the website or the soldandset.be Platform, messages via our website or the soldandset.be Platform), derive your preferences and as a result personalise the information and the internet pages you visited.

 • Adjust the advertisements on the web pages and the soldandset.be Platform so that they meet the interest you have shown via your behaviour on our website, the soldandset.be Platform, social networks, in an office or anywhere else (e.g. at events where Dewaele Vastgoedgroep was present).

 • Simplify the filling-in of forms by already completing certain fields with the already known information and by asking you to verify the correctness of this information and to adjust these, if necessary.

 • Assess the key moments at which specific services would suit you best.

 • Send you personalised advertisements by post or by phone.

Dewaele Vastgoedgroep also analyses the results of its marketing and campaign activities to measure the effectiveness of these activities and to offer you relevant solutions.

13.5. Your permission to send electronic communication

Dewaele Vastgoedgroep can process your personal electronic contact data (viz. your mobile telephone number and email address) to send you personal information, advertisements or proposals via direct marketing or newsletters. In that case, Dewaele Vastgoedgroep asks your specific permission first.

By accepting this privacy and cookie policy, you give your permission for processing your personal data for electronic direct marketing purposes and for sending electronic advertisements.

13.6. Your Consent to the Processing of Your Personal Data on the occasion of the Application Procedure

By filling in and/or sending the application form or email, you agree that your Personal Data is processed by Dewaele Vastgoedgroep and that your Personal Data is recorded in the database of Dewaele Vastgoedgroep.

13.7. A list of categories and processing purposes

Below follows a non-exhaustive, but detailed overview of the several processing possibilities and the respective purposes.

Category

Processing purpose

1/

1a/ Identity information of the client (seller or lessor)/

1b/ Identity information of the candidate – purchaser/lessee, investors.

1c/ Identity information of the User who offers a property on the soldandset.be Platform (seller)

1d/Identity information of the visitor of the soldandset.be Platform and (possible) bidder/buyer.

In view of the implementation of the agreement, the provision of the services of the soldandset.be Platform, the verification of your identity and/or the maintenance of the client file. The personal data is among other things used for the following purposes without this list being exhaustive:

 1. Sending the newsletter, provided the client has given his permission to do so via the website or via email.

 2. Sending via email the documents downloaded on the website or the soldandset.be Platform, as well as an overview hereof.  

 3. Sending a confirmation email for the receipt in good order of a specific request (such as an information request of a premise, project, visit request for a rental property, …).

 4. Sending an email with annex making possible a complete tour of a premise.

 5. Sending keep-me-informed-emails.

 6. Sending personalised emails.

 7. Tell-a-friend-purposes.

If permission was granted regarding direct marketing, the personal data can also be used to send you information by email about Dewaele Vastgoedgroep and its offers.  

In addition, name and address details can be used to send you information by post about Dewaele Vastgoedgroep and its offers.

2/

2a/Information about the real property of the client (seller or lessor).

2b/ Information about the real property of the User who offers the property (seller) on the soldandset.be Platform.

Necessary for the real estate services in general and for the good implementation of the various agreements in this scope.

3/ Information of Applicant in the scope of an application procedure.

Necessary for the recruitment policy of Dewaele Vastgoedgroep.

4/ Information of candidate lessee/purchaser relation to a (possible) proposal of rental agreement or private sales agreement.

Necessary for the real estate services in general and for the good implementation  of the various agreements in this scope.

5/ Additional information for the closure of a rental agreement or private sales agreement.

Necessary for the real estate services in general and for the good implementation of the various agreements in this scope.

6/ Information of joint owners (or their lessees).

Necessary for the real estate services in general and for the good implementation of the various agreements in this scope.

7/ Information relating to the execution of the syndic services.

Necessary for the real estate services in general and for the good implementation of the various agreements in this scope.

8/ Information about the transactions of Dewaele Vastgoedgroep with you.

Necessary for maintaining and optimising the relationship between you and Dewaele Vastgoedgroep.

9/ Information about the transactions made by you on the soldandset.be Platform.

Necessary to maintain and optimise the relationship between you and Dewaele Vastgoedgroep.

10/ Information about the behaviour and preferences of the client.

Necessary for maintaining and optimising the relationship between you and Dewaele Vastgoedgroep.

11/ Cookies and social media pixels

Explanation can be found in article IX.V With whom does dewaele vastgoedgroep share your personal data?

For the above purposes, Dewaele Vastgoedgroep can reveal your personal data to the following recipients:

14.1. Personal data within dewaele vastgoedgroep

Dewaele Vastgoedgroep treats your Personal data with the utmost care and only shares your Personal data in order to offer you the best services at the execution of its assignment.

Dewaele Vastgoedgroep can send your Personal data to other entities related to Dewaele Vastgoedgroep which support Dewaele Vastgoedgroep in the execution, the management and the control of its activities, including reporting, support and computer security or offering specific services and products.

14.2. Personal data outside dewaele vastgoedgroep

In some cases Dewaele Vastgoedgroep is obliged by law to share your information with third parties, such as:

 • Governments, regulatory bodies, the institutions charged with control and supervising authorities when there is a legal obligation to communicate/send information about you such as the tax administration, the Data Protection Authority, etc.

 • Juridical/research institutions such as police, prosecutors, courts, arbitration/mediation bodies at their explicit request.

Dewaele Vastgoedgroep also shares your Personal data with service providers to help you with:

 • The design and maintenance of computer devices and internet applications. (amongst other things the soldandset.be Platform.)

 • The commercialisation of its activities, the organisation of events and the management of client communication.

 • The preparation of reports and statistics, the printing of documents and designs of products or services.

 • The offer of advertisement and communication services, inclusive of online and social network providers.

Dewaele Vastgoedgroep must also share your data with online and social network providers that Dewaele Vastgoedgroep uses for offering advertisement services. In addition, your personal data can also be transferred to bailiffs or lawyers in the scope of collection or litigation.

If necessary, Dewaele Vastgoedgroep will pass on the Personal Data of the Applicant to its social partners (such as the social secretariat SD Worx and the platform of mPleo). This will be the case if the Applicant is offered a job within Dewaele Vastgoedgroep.

In the aforementioned cases, Dewaele Vastgoedgroep ensures that third parties only have limited access to the Personal data that is necessary to execute the required specific tasks. Dewaele Vastgoedgroep will also ensure that third parties will commit to use the Personal data in a safe and confidential manner and to use these in accordance with the instructions of Dewaele Vastgoedgroep and its information protection policy.

14.3. Transfer of personal data outside the European Economic Area (EEA)

Dewaele Vastgoedgroep stores your Personal data within the EEA. There are no transfers of personal data to countries outside the EEA.

VI How long is your personal data stored?

Dewaele Vastgoedgroep will not store your Personal data any longer than necessary for the realisation of the purposes for which the Personal data is collected.

Dewaele Vastgoedgroep specifically makes a distinction between the storage period and the archiving period:

 • The storage period is the maximum period of use of your Perosnal data for processing specific purposes.

Generally, all Personal data regarding your relationship with Dewaele Vastgoedgroep is stored. Personal data regarding prospects is kept for maximally ten years after the last contact with a prospect. This to the exception of data of candidate-lessees who are not chosen: the financial information of these persons (salary slips) is deleted automatically.

 • The archiving period meets the legal and fiscal obligations of Dewaele Vastgoedgroep, as well as the legal necessity to store your Personal data outside the storage period for evidence or to respond to requests for information of competent body, for example:

  • 10 years in the scope of the anti-money laundering regulation.

  • 10 years in the scope of the contractual liability of Dewaele Vastgoedgroep.

  • 7 years for the accountancy and justification pieces of the associations of joint owners on the occasion of the execution of the task of syndic.

Outside these periods of storage and archiving, your personal data is deleted or anonymised.

Category

Duration

1/

1a/Identity information of the client (seller or lessor)

1b/Identity information of the candidate – purchaser/lessee, or investors.

1c/ Identity information of the User who offers a property on the soldandset.be Platform (seller).

1d/ Identity information of the visitor of the soldandset.be Platform and (possible) bidder/buyer.

10 years to the exception of data of candidate-lessees who are not chosen: the financial information of these persons (salary slips) is automatically deleted.

2/

2a/Information about the real estate of the client (seller or lessor).

2b/ Information about the real property of the User who offers a property (seller) on the soldandset.be Platform.

10 years.

3/ Information of Applicant in the scope of an application procedure

Dewaele Vastgoedgroep saves the Personal Data of Applicants during the recruitment and selection procedure. After the recruitment  and selection procedure, the Personal Data is saved and this for a period of 5 years.

4/ Information of the candidate lessee or purchaser regarding a (possible) proposal of rental agreement or private sales agreement.

10 years to the exception of data of candidate-lessees who are not chosen: the financial information of these persons (salary slips) is automatically deleted.

5/ Additional information for entering into a rental agreement or private sales agreement.

10 years.

6/ Information of joint owners (or their lessees).

10 years.

7/ Information regarding the execution of the syndic service provision.

10 years.

8/ Information about the transactions of Dewaele Vastgoedgroep with you.

10 years to the exception of data of candidate-lessees who are not chosen: the financial information of these persons (salary slips) is automatically deleted.

9/ Information about the transactions made by you on the soldandset.be Paltform.

10 years.

10/ Information about the behaviour and the preferences of the client.

10 years to the exception of data of candidate-lessees who are not chosen: the financial information of these persons (salary slips) is automatically deleted.

11/ Cookies and social media pixels

One month.

VII Security of your personal data

Dewaele Vastgoedgroep adopts strict standards to protect the Personal data under its control against improper or unlawful processing and against unintentional loss, destruction or damage.

Therefore, Dewaele Vastgoedgroep takes measures of technical and organisational kind, such as encryption, antivirus, firewalls, access controls, strong selection of staff and suppliers, to prevent and detect inappropriate access, loss or disclosure of your Personal data.

In the improbable and unfortunate case that your Personal data under the control of Dewaele Vastgoedgroep would be compromised by a breach on the data security, Dewaele Vastgoedgroep will immediately take action to identify the cause of such a breach and take the appropriate action via adequate remediating measures. If necessary, Dewaele Vastgoedgroep will inform you and the Data Protection Authority of this incident in accordance with the applicable regulation.

VIII What are your rights in the processing of your personal data?

Right of access, rectification, erasure, limitation, transferability of data and right of objection

For the purposes mentioned above you have:

 • The right of access to your Personal data at Dewaele Vastgoedgroep.  This includes that you can ask Dewaele Vastgoedgroep: whether it processes your Personal data, for which purposes this data is processed, which categories of data are processed, and to whom it is communicated.

 • A right of rectification when you find that your Personal data is incorrect or incomplete.

 • A right of erasure of your Personal data. When the contract you have entered into with Dewaele Vastgoedgroep ends, you can request the termination of the use of your Personal data. However, in the scope of this policy, Dewaele Vastgoedgroep can keep the aforementioned personal data required for evidence purposes of transactions. Under this erasure right you also have the right to ask Dewaele Vastgoedgroep at any time to stop the use of your Personal data which was processed on the basis of your permission or the justified interest of Dewaele Vastgoedgroep. Due to its justified interests, Dewaele Vastgoedgroep can further keep processing your Personal data after consideration of your interests against those of Dewaele Vastgoedgroep, unless you decide to terminate the relationship with Dewaele Vastgoedgroep;

 • A right to limitation of data: you may also ask to limit the processing of your Personal data when you think that your data is not correct. This includes that the processing is suspended until you are of the opinion that the information is correct.

 • A right to transferability of data that you have provided yourself to Dewaele Vastgoedgroep if your Personal data is processed on the basis of an agreement or on the basis of your permission for sending electronic communication and this Personal data is processed by means of automated processes. Under this right, you can ask Dewaele Vastgoedgroep to send you your Personal data or to directly send it to another person responsible for data processing, in as far as this is technically possible for Dewaele Vastgoedgroep.

 • You have the right to object to the processing of your Personal data for the purposes mentioned in article IV.13.4 and IV.13.5. In that case Dewaele Vastgoedgroep will stop the processing of your Personal data, unless Dewaele Vastgoedgroep adduces compelling, justified and more important grounds for the processing that outweigh your interests, rights and liberties, or in view of initiating, exercising or substantiating a legal claim.

You can exercise your rights by sending a written request by email with a copy of your identity document to privacy@dewaele.com.

Specific rights of the Applicant*

 • Right of access and perusal: The Applicant at any time has the right to freely take cognizance of his/her Personal Data that is stored by Dewaele Vastgoedgroep. The right of perusal of the Applicant concerns an overview of Personal data which was collected by Dewaele Vastgoedgroep by collection of the information that was given by the Applicant him-/herself. The right of perusal does not give the Applicant perusal to any internal notes drawn up by the competent staff members or appointees within Dewaele Vastgoedgroep.

 • Right of correction, erasure and limitation: The Applicant always has the right to request us to correct, to complete or to erase the Personal Data. The Applicant acknowledges that in case of refuse of communication or request for erasure of Personal data, certain services and products cannot be delivered. The Applicant may ask to limit the processing of his/her Personal Data to the necessary Personal Data to identify and to qualify the Applicant for a specifc function.

* The rights of the Applicant are not limited to the rights mentioned below. All rights mentioned in VIII are also applicable to the Applicant.

Right to objection against direct marketing

As said under IV.13.4 and IV.13.5, Dewaele Vastgoedgroep asks your permission to send you commercial information, advertisements or personal proposals (via direct marketing actions or electronic newsletters). This specifically applies to communication to your mobile telephone number and email address.

You have the right to object to the processing of your Personal data for direct marketing purposes, if you do not want to receive such announcements (any longer) from Dewaele Vastgoedgroep. In that case, Dewaele Vastgoedgroep will no longer process your Personal data for direct marketing purposes. Your request will be carries out as soon as possible.

You can communicate your objection to us in the following ways:

 • By sending an email with a copy of your identity card to privacy@dewaele.com.

 • By clicking on the link “adjust your profile” at the bottom of an e-mail or an electronic newsletter sent by Dewaele Vastgoedgroep.

However, the exercise of the right to objection cannot prevent Dewaele Vastgoedgroep to contact you for any other purpose, including a legal obligation or the implementation of the contract, in accordance with this policy.

Right to file a complaint

In case you should have complaints concerning the processing of your Personal data, you can contact us by sending an email to privacy@dewaele.com.

You can also file a complaint with the Data Protection Authority (as from 25 May 2018), by letter sent to Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, or by email to  contact(at)apd-gba.be, or by phone on +32 (0)2 274 48 00.

IX Cookies

What are cookies?

A “cookie” is a small file sent by the server of Dewaele and stored on the hard drive of your computer. The information stored in these cookies can only be read by our company and only during the visit to the website.

Why do we use cookies?

Our website and our soldandset.be Platform use cookies and similar technologies to distinguish your User preferences from those of other Users of our website. This helps us to offer you a better User experience when you visit our website and also allows us to optimise our website and our soldandset.be Platform.

Due to recent legislative amendments all websites (inclusive of the soldandset.be Platform)focusing on specific parts of the European Union are obliged to ask your permission for the use of the storage of cookies and similar technologies on your computers or mobile devices. This cookie policy provides you with clear and complete information on the cookies we use and their purpose.  

Kinds of cookies:

Although there are different kinds of cookies, distinguished by functionality, origin or storage period, the legislation mainly distinguishes functionally or technically required cookies on the one hand and all other cookies on the other hand.

This website and the soldandset.be Platform only use the following cookies:

Functional cookies

Name

Function

Authentication cookies

‘Remember me’

Identify the User when he logs in on the website or the soldandset.be Platform of Dewaele Vastgoedgroep. These cookies are stored until one month after the last log-in.

User input cookies

‘Lifestyle Identifier’

Used to store the actions of the User on a website.

User interface customization cookies

Used to store the preferences of the User.

Non-functional cookies

Name

Function

Tracking cookies

Used to determine the browsing behaviour of the visitors.

Social plug-in tracking cookies

Used to offer social media modules on a website, such as a Facebook like-button, a LinkedIn share-button or the possibility to retweet a message.

For cookies placed by third parties (e.g. Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram and Facebook, we would like to redirect you to the policies of these third parties on their respective websites. Please note: we do not exert any influence on the content of these policies, nor on the content of the cookies of these parties.

 • Dewaele Vastgoedgroep uses Google Adwords cookies to store the browsing behaviour of the visitor. On the basis of this data, you are classified in a group so that Dewaele Vastgoedgroep can offer customized advertisements.

 • Dewaele Vastgoedgroep uses the Facebook and/or Instagram Pixel cookies when visiting the website and the soldandset.be Platform. This enables us to contact you via Facebook and Instagram and to classify the visitors in groups. On the basis of this pixel, Dewaele Vastgoedgroep can contact you on Facebook and/or Instagram. If you do not want to use these functionalities, they can be deactivated upon simple request.

 

 • Dewaele Vastgoedgroep uses LinkedIn Insight Tag cookies when visiting the website and the soldandset.be Platform. This enables us to store your browsing behaviour. On the basis of this cookie, Dewaele Vastgoedgroep can offer customized advertisements.  

 • Dewaele Vastgoedgroep also uses Google Analytics, a web analytics service of Google. Google Analytics installs a cookie to assess your use of the website and the soldandset.be Platform and enables us to draw up reports of the activity on our websites to analyse how visitors use our websites. Google collects this information anonymously without identifying individual Users. Google stores this data collected by the cookies on servers in the United States. Google can share this information with third parties if it is obliged to do so by law or if these third parties process the information for Google. Google will not connect your IP address to other data stored by Google. By using this website, you implicitly agree with the way described above in which Google uses this information. By installing Google Analytics opt-out add-on, you can prevent that Google Analytics collects information about your website visits.

 • Dewaele Vastgoedgroep uses Hotjar to guarantee the best possible User experience for the visitor of the website and the soldandset.be Platform, being you. In order to do so, anonymous data about your browsing behaviour is stored on our website and the soldandset.be Platform. This concerns the mouse movements you make on the website and the soldandset.be Platform. On the basis of these movements, heatmaps are generated which are used by the marketing department to create a better experience for the visitor of the website and the soldandset.be Platform.

Your consent:

On the occasion of your first visit to our website or our soldandset.be Platform, you are asked to accept the cookies we use.

You can change the cookie settings for our website and our soldandset.be Platform at any time via the hyperlink at the bottom of our website and our soldandset.be Platform.

You can also refuse or block cookies by modifying the configuration parameters of your navigation system. Turning off cookies may result in the fact that some functions of the website and the soldandset.be Platform can no longer be used.

Om jouw ervaring op onze website zo gemakkelijk mogelijk te maken verwerkt Dewaele vastgoedgroep jouw gegevens en bewaart ze jouw voorkeuren. Zo kun je op elk moment de draad weer oppikken. Dewaele Vastgoedgroep maakt hierbij gebruik van cookies. Door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken of gebruik te blijven maken van deze website en onze diensten, ga je akkoord met de privacy policy, die ook de cookie policy bevat. Wil je meer weten over cookies of hoe wij jou op sociale media gepersonaliseerde berichten kunnen sturen? Lees meer